Cesta je cíl

Projekt Cesta je cíl je zaměřen na podporu a vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy, pracovníky odborného výcviku, sociálními partnery při realizaci tranzitního programu zaměřeného na rozvoj klíčových, pracovních a sociálních dovedností žáků z CS za účelem jejich budoucího uplatnění. S těmito žáky budou vypracovány individuální tranzitní plány a tranzitní program bude zapracován do ŠVP 7 oborů a pilotně ověřen. Bude vytvořena i databáze příkladů dobré praxe v oblasti dle zaměření projektu.

Cílem projektu je příprava a realizace tranzitního programu vedoucího ke zvyšování kvality vzdělávání na E oborech, a to díky zvyšování kompetencí i vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností mezi pedagogy, pracovníky odborného výcviku a sociálními partnery tak, aby byl provázán rozvoj pracovních dovedností s rozvojem sociálních kompetencí žáků s potřebami zaměstnavatelů, při využití LMS i moderních pomůcek a to s cílem individuální podpory těmto žákům při zvládnutí tranzitu ze školy do pracovního života.

Klíčové aktivity:
KA01 Řízení projektu
KA02 Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života
Pro přehlednost a logickou návaznost je aktivita KA02 dělena na následující podaktivity:
KA02A Vzdělávání a vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy, pracovníky odborného výcviku a sociálními partnery
KA02B Poskytování kontinuální metodické podpory včetně vzniku metodických materiálů a videozáznamů metodicky dobře zvládnuté praxe pro pedagogické pracovníky s využitím LMS a ICT
KA02C Zapracování tranzitního programu do ŠVP školy včetně zpracování ročních plánů výuky a jejich ověření
KA02D Zpracování individuálních tranzitních plánů pro žáky E oborů

image